مدارک مورد نیاز جشنواره زمستانی

 

- حساب مربوطه باید بدون برگشتی یا در وضعیت سفید باشد.

- چک تحویلی حتما باید صیادی بنفش و به نام خریدار باشد.

- ارائه پرینت گردش 3 ماه آخر حساب دارای مهر شعبه توسط مشتری  .

- ارائه گزارش رتبه اعتباری از سامانه اعتبارسنجی آیس . www.icescoring.com

- گواهی امضاء محضری متقاضی  ( جهت احراز امضاء دسته چک ).

- کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه و ارائه کپی برابر اصل سند ملکی به نام خریدار و یا اجاره نامه 4 برگی  هولوگرام دار و دارای اعتبار.

- زمان صدور سند ، پس از وصول شدن یک سوم از چک ها و ارائه مدارک مربوطه از طرف مشتریان محترم می باشد.

- زمان تحویل سند ، پس از وصول شدن آخرین چک می باشد.