مختصری در مورد ویژگی های یزدی ها

شرایط اقلیمی و سخت طبیعی، وجود کویرهای پهناور و کم‌آبی و فاصله زیاد یزد با همسایگانش به خاطر شرایط کویری باعث شده که فرهنگ یزد از یک‌سری ویژگی‌های خاص برخوردار شود که مهمترین آنها سخت‌کوشی مردمان این دیار است.

اساساً تقدس یافتن سخت‌کوشی در فرهنگ یزد و تبدیل شدن آن به یک ارزش بالای فرهنگی و اجتماعی، خود از شرایط دشوار اقلیمی نشأت گرفته است.

ویژگی دیگر یزدی‌ها قناعت به دنبال همان شرایط سخت طبیعی منطقه‌ و تاثیر آن بر زندگی مردم یزد شکل گرفته است به گونه‌ای که با وجود دشواری‌های موجود، امکانات و نیازهای زندگی‌شان را رفع می‌کردند.

بخشی از روحیه دین‌داری و خداباوری موجود در بین مردمان یزد نیز نشات گرفته از شرایط طبیعی و افق‌های باز کویر است به نحوی که فضای کویر منجر به ایجاد ظرفیت‌های ذهنی بزرگی در افراد شده و آنها را آماده و مستعد پذیرش انوار الهی و پیام پیامبران وحی ‌کرده ‌است و به همین دلیل نیز اصولاً مردم یزد، مردمی دین‌باور و معنویت‌گرا هستند.

اگر تقسیم‌بندی “آلوین تافلر” را برای بررسی جوامع در نظر بگیریم که زندگی بشر را در قالب سه جامعه کشاورزی، صنعتی و فراصنعتی تقسیم می‌کند، با مطالعه سیر تاریخی جامعه و فرهنگ یزدی‌ها، متوجه خواهیم شد که مردمان این دیار به دلیل این که شرایط کشاورزی در آن مهیا نبوده، اصولاً تجربه زیادی در جامعه کشاورزی نداشته‌اند و لذا خیلی زودتر جامعه صنعتی را تجربه کرده‌اند.